A természet egy gyöngyszeme - NYÍRI
Célod mindig nemes legyen, foltot ne tűrj lelkeden.


Látogatók
- 2010.11.29.

free countersA tényleges látogatói számhoz kérek szépen hozzá adni még 7886-ot. Eredeti számláló 20 országra volt beállítva, melyet elérve, szerettem volna emelni. Sajnos új számlálót sikerült elindítani.
Ez az oldal 2008. 02. 28-án indult, az eredeti egy másik szolgáltatónál készült arra a bizonyos 2006-os Karácsonyra. Annak a látogatói száma meghaladta az 5300-at, 2010. 11.29-ig.


ORCHIDEÁK
- 2014.10.30.Pénzforgalom a neten:
- 2010.11.29.Honlapkészítés, webáruház készítés a leggyorsabban. Akár még MA!


A református egyház

A két történelmi egyház évszázadok óta megtalálható. A második református templom 1802-től 1804-ig épült. Azért mondom, hogy második, mert az első elpusztult, elsüllyedt, annak a köveit felhasználták a mai templom építésénél. 1895-ben már felújították. 1959-1960-ban megújították, ez évszámok a templomunk karzatán egy táblán évtizedekig olvasható volt. A beiktatási képen e tábla jól látható. Az 1990-es években újra átépítésre került, sajnos e tábla valami miatt már nem került vissza méltó helyére. Az első templomunk a XV. század végén, a csehek által lakott Kápolna-pusztán épült.

A református egyház birtokában van egy 1641-ben, vert ezüstből készűlt igen szép mívű kehely. Közel 400 éves!

                     

             2005 nyarán                                                1975 április, konfirmáció

 

Szívszorító történet a szakdolgozatomból:

„Emlékezetnek okáért.

Az 1914 ik év augusztus 1 én vonultak be itthon levő népfelkelőink és honvédeink a csapattestökhöz, mivel királyunk I. Ferenc József haddal támadta meg Szerbiát, trónörökösünk Ferenc Ferdinánd és neje meggyilkoltatása és más sulyos politikai okok miatt.

A megtámadottnak segítségére sietett Oroszország, Anglia, Francia és Montenegró fejedelmei – követte ezeket Olaszország mely szövetségesünk vólt ugyan mégis ellenünk támadt.

1916-ban orvúl támadott meg Erdélyben Románia. Sok oldalról kellett védelmezni országunkat, igaz hű szövetségest nyertünk Porosz és Török országokkal majd Bulgáriával.

A milliós hadsereg szükségletei fogytak, raktáraink kiürültek, ágyuink fegyvereink egyébb municióink pótlásra szorultak, elsőbben a réz és ón kivántatott be, még a házi, konyhai is, de ez kevés vólt. Különösen ágyuknak, így elrendeltetett a harangok felajánlása. Nyíri és Füzérkomlós kisebb harangját felajánlotta, de a nagyobbat kellett oda adni.

1917 ik év junius 5 ikén reggel 10 órakor jelent meg a katonai küldöttség; nagyobbik harangunk, melynek felirata ez vólt „A nyirii ev. ref egyház részére öntette Csőke Szemere Amália úrnő és az egyház hívei. Bacskay Sándor lelkész, Szabó István egyháztag idejében 1900. Öntötte Egry Ferencz K.geöcz.

A levétetett harangot könnyes szemmel álta körül a nép, a lelkész beszéd és imája után megáldja, a Szózat eléneklése után elvitetett harangunk.

                                                                                       Jegyzette

                                                                                    Bacskay Sándor.

                                                                                       Reform. lelkész.” (178. o)

"1917 ik év Oktober hó 31.

Gyász, fájdalom és köny az, melyben a reformátio kezdetének 400 százados emlékét kell felújítani e napon. Öröm helyett keserűség foglalja el szívünket, ha végignézünk egyházunk tagjain. Templomunk székei, ifjúságunk karja oly üres. Ének és ima helyett ágyúk és fegyver csattogását halgatják idegen földön, embert irtó háborúban 2 év 3 hónapja.

A háború Szerbiában indult meg. I Ferenc József királyunk megbüntetni akarta azon gonosz tettéért, hogy Ferencz Ferdinánd trónörökösünket és nejét órvul meggyilkoltatta.

A nagyhatalmú és seregű Orosz, majd az álnok szívű Angol, Francia, Belgium, Montenegró, Olasz királyok támadtak ellenünk, ez utolsó szövetségesünk volt, mint Románia mely orvul támadt meg, barátból ellenség lett, hogy Erdélyt tőlünk elvegye; hogy a pohár telve legyen Amerika is megizente a háborút.

Bár Németország, Törökország, később Bulgária egyesült velünk, még is sok védőre vólt szüksége hazánknak. 18 évtől 50 ig, ki alkalmas ott van a harcztéren, ezért a gyász, könny és sohaj, ezért üresek templomaink.

A haza szabadságáért küzd 45.

Csatában elesve idegen föld hantjai fedik 13 egyházunk tagjait. Kettő munkaképtelen lett.

Lelkész Bacskay Sándor, gondnok a. Tóth János, presbyterek Iván János, L Kovács István, Tóth Pál, Szabó István, Tóth p. János, Szabados József, Kecskés András, Piszró András, egyházfi, harangozó Balla Pál.

Tanítónk Dicső Zoltán a ki kezdettől katona, több vitézségi rendjellel mint zászlós, jelenleg csatában nyert sebeivel orosz fogoly, jelenleg helyettes tanítónő Endrédy Margit, okleveles állami tanítónő.

Lélekszám                   287

Házaspár                       53

Özvegy férfi                      5

Özvegy nő                      28

Amerikában van           14.

Vagyona az egyháznak a vagyonleltárban részletesen le van írva.

Nagyobb harangunkat melynek története a 178 as lapon van leírva, ágyúnak elkérte a haza.

Azon édes kéréssel zárjuk gyűlésünket, derítse fel a jó Isten szép hazánk felett a békesség napját mennél hamarább. Bacskay Sándor ref. lelkész”

Bővebben: a Gondolatok menűpontban, A nyíri református egyházközség története cím alatt.
* * * * *

 

2004-ben ünnepelte a 200 éves fennállását  a református templom. Ebből az alkalomból emléktáblát is avattak egykori lelkipásztorunk, Hörcsik Lajos tiszteletére.

 

Az emléktábla

 * * * * *

A Darányi terem

Gyerekként, fiatalként mély nyomott hagyott bennem az imaterem építése, és felszentelése. A gyülekezet közösségi munkával hozta létre, mely, még ha olajkályhával is, de fűthető volt. Az énekkari próbákat és biblia órákat rendszeresen ott tartották. Fűtött helyiség híján a gyülekezet tagjai saját otthonukban adtak helyet a hétközbeni imádságra. Az Imaterem felszentelése nagy esemény volt, sok meghívott vendéggel. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a névadó Darányi Lajos püspök úr özvegye.

Darányi püspök úr felesége leleplezi a névadó táblát

 

 1994 - a Presbitérium az eskütétel után... Nyulászi Imréné, Szabados Ferencné, Horváth Józsefné, Horváth Ernőné, Rédai Zsuzsanna, Horváth Istvánné, Kajati Andrásné, Tóth Andrásné, Szabó Ernő, Péter András, Iván Ernő, Horváth Árpád, Balla István, Horváth Endre, Hörcsik Ernő, Horváth József, Horváth Gyula, Tóth Ernő, Horváth Sándor, Petró Béla lelkipásztor, Horváth Endre, Horváth János, Futó Gyula.  Sajnos 4 presbiter helye már üres a templomban.

 * * * * *

 

Gyülekezetünk lelkipásztorai:

Az átnézett iratok alapján az első lelkipásztorunk neve 1579. június 27-én szerepel egy "nyugtatvány"-on, ő Kápolnai Máté. Valószinűsíthető, hogy a reformáció magyarországi elterjedésével egyidőben már gyülekezet alakulhatott a falunkban, lévén Perényi birtok, ill. Gönc, Kassa, az első református városok közelsége is erre enged következtetni.

Jelenlegi templomunk építése idején (1802-1804) a 18-ik lelkész szolgált a falunkban, Regis János. Ő Hejczéről érkezett, és Pamlényba költözött

1817-ben. 60 évig szolgált és tartotta egyben a nyájat Sárkány Pál, aki Nyíriben van eltemetve.

Két év helyettesítés után Bacskay Sándor 42 évig tartó hűséges szolgálata következett, ő szintén a nyíri temetőben nyugszik.

1997-től, a 31-ik lelkész van a gyülekezetben, aki egyben az első nő. 2011. szeptember 25-én tartotta búcsú-istentiszteletét.

Megtépázott gyülekezetünk lelki vezetésére október 2-tól két helyettes lelkészt jelöltek ki.

 

 

Bővebben: a Gondolatok menűpontban, A nyíri református egyházközség története cím alatt.

 

Tanítóink:

Első tanítónk : Stephanus Nyiri, Nyíri István 1629-ben. 1945. augusztus 21-én Bottka Géza, sokak kedves tanítója foglalta el a "katedrát". Ő volt a 38-ik. A háború alatt Broda Miklós, katolikus tanító oktatja gyermekeinket.

Bővebben: a Gondolatok menűpontban, A nyíri református egyházközség története cím alatt.erkesztés alatt)

 

Egyházfi - gondnok

Első egyházfi Stephanus Ondi, 1629-ből. 2004-től a 29-ik gondnok szolgál, az első nő, Szabados Ferencné.


 

 * * * * * * *

A katolikus egyház

(szerkesztés alatt)

 


Itt üzenhet nekem:

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotMinden jog fenntartva © Szabados Erzsébet 2010

Honlapkészítés